ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 Badbom.com – Ultiem genieten

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Badbom.com / BathBombs.nl is onderdeel van lashop ”: de onderneming die de aanbieding doet of waarmee de overeenkomst wordt gesloten; Hierna te noemen BB

“product” of “producten”: alle door BB aangeboden of geleverde producten;

“consument”: een afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door BB via haar website gedaan aan of aangegaan met de consument alsmede op de uitvoering daarvan. Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

 

Artikel 2 Overeenkomsten

2.1 De orderbevestiging/overeenkomst van BB vermeldt de te leveren producten, de prijzen, de bezorgkosten (indien van toepassing) en betalingscondities. Producten die niet in de orderbevestiging/overeenkomst zijn genoemd, maken geen onderdeel uit van de overeenkomst en zijn niet in de vermelde prijs inbegrepen.

2.2 De consument dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging/overeenkomst binnen 2 werkdagen na de datum ervan schriftelijk aan BB mede te delen. De gevolgen van een te late kennisgeving komen voor rekening en risico van de consument.

2.3 BB is niet gehouden door de consument geplaatste bestellingen te accepteren.

 

Artikel 3 Informatie

3.1 In vergelijking met van de door BB gebruikte afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamematerialen en andere informatie en onverminderd het bepaalde in artikel 7.1, kunnen de producten de voor het betreffende type producten gebruikelijke afwijkingen vertonen.

3.2 De consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan BB verstrekte gegevens en informatie. BB is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst, indien de consument alle redelijkerwijs door BB verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.

 

Artikel 4 Prijzen

4.1 Door BB opgegeven of met BB overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW en bezorgkosten, tenzij een bijzondere vorm van bezorging wordt overeengekomen.

4.2 De orderbevestiging/overeenkomst van BB vermeldt de bezorgkosten (indien van toepassing) en BTW separaat.

4.3 Indien de prijzen van BB na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst maar vóór de levering van het product wijzigen, is BB gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Als BB van dat recht gebruik maakt, is de consument bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de wijziging in zijn voordeel strekt.

4.4 Indien BB na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst lagere prijzen hanteert in het kader van een actie, opruiming, aanbieding of om een andere reden, heeft dat geen gevolg voor de met de consument overeengekomen prijs.

 

Artikel 5 Levertijd en levering

5.1 De gemiddelde levertijd bedraagt 1 tot 3 werkdagen. Deze levertijd is een indicatie en is niet te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft de consument pas het recht om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre BB niet binnen een door de consument gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke indicatie levertijd en met een maximum van een maand, indien de oorspronkelijke levertijd langer is.

5.2 Indien in de uitvoering van de overeenkomst vertraging ontstaat als gevolg van het feit dat de consument zijn verplichtingen jegens BB niet nakomt, zal de overeenkomst worden uitgevoerd zodra de planning van BB dat toelaat.

5.3 Levering vindt plaats op het afleveradres dat in de orderbevestiging/overeenkomst is genoemd. BB levert uitsluitend binnen Nederland. Het risico van de producten gaat bij de levering over op de consument.

5.4 BB is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

 

Artikel 6 Overmacht

6.1 Indien BB door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

6.2 Indien BB bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 7 Conformiteit en reclame

7.1 BB staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met wat de consument op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door BB geleverde producten of diensten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen of de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen, dan wel een redelijke prijsvermindering toekennen. Indien dat binnen een door de consument gestelde redelijke termijn niet mogelijk is, dan is de consument gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

7.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden door of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, gebruik in strijd met de bestemming van het product, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of externe invloeden na levering. Voor (schade als gevolg van) dergelijke gebreken is BB niet aansprakelijk.

7.3 De consument dient de geleverde producten en diensten meteen na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dan wel een beschadigde verpakking met mogelijk beschadiging van producten tot gevolg dient bij aflevering onmiddellijk aan de aanbieder te worden gemeld en op de afleverbon te worden aangetekend. Bovendien dient BB hier via het contactformulier of per email van op de hoogte te worden gesteld.

7.4 De consument dient eventuele klachten over de producten of diensten of de uitvoering van de overeenkomst binnen bekwame tijd na ontdekking bij BB in te dienen. Onder bekwame tijd wordt verstaan een periode van 5 dagen nadat de consument het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.

7.5 De consument is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van BB te houden om de tekortkoming vast te stellen, op straffe van verval van ieder recht op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.

7.6 Na constatering van een tekortkoming in een product of dienst is de consument verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen.

7.7 Iedere vordering op BB, tenzij deze door BB is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 BB behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren producten en diensten geheel door de consument zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.

8.2 Indien de consument in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is BB gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de consument terug te (laten) halen van de plaats waar zij zich bevinden.

 

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling van de producten dient vóór levering door middel van creditcard, Paypal of iDEAL te geschieden.

9.2 BB heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.3 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de consument in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de consument wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de consument gehouden BB hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9.4 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de consument zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 procent per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

9.5 Als BB na schriftelijke aanmaning tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de consument. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten hoogste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 35,-.

9.6 Door de consument gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de consument dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 10 Bedenktijd

10.1 De consument mag de koop van producten zonder opgave van redenen binnen 5 dagen na ontvangst van het product ontbinden door retourzending van het product aan BB. Het door de consument betaalde aankoopbedrag zal binnen 7 dagen naar ontvangst van het geretourneerde product aan de consument worden terugbetaald.

10.2 Sale / afgeprijsde artikelen: Voor afgeprijsde artikelen kunt u alleen een tegoed bij ons ontvangen wanneer u een artikel retour stuurt aan ons. Op retouren zullen wij bij het uitbetalen van een tegoed de verzendkosten in mindering worden gebracht. Wanneer u een artikel dat is afgeprijsd wilt ruilen voor een andere maat, is dit alleen mogelijk wanneer wij dit nog op voorraad hebben. In andere gevallen kunt u ook een terugbetaling kiezen, welke alleen in de vorm van een tegoedbon mogelijk is.

10.3 Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en ongeopende verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt zijn geworden.

10.4 BB is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken of creditcardmaatschappijen bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Buiten het bepaalde in artikel 7 heeft de zakelijke consument geen enkele aanspraak op BB wegens gebreken in de door BB geleverde producten.

 

Artikel 12 Persoonsgegevens

12.1 Voor BB is een verantwoorde omgang met gegevens van de consument van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. BB houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan stelt.

12.2 De gegevens van de consument worden gebruikt voor het verwerken en uitvoeren van door de consument geplaatste bestellingen. In dit kader kunnen de gegevens verwerkt, bewerkt en opgeslagen worden.

 

Artikel 13 Slotbepalingen

13.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. BB en de consument zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

13.2 Op alle overeenkomsten die door BB worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

BB, versie 2011

ONZE PRODUCTEN

 

Start typing and press Enter to search